define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Beskatning – H & M Ejendomme
Beskatning

Dækningsafgift

Der er frivilligt om kommunerne vil opkræve dækningsafgift. Der må maksimalt opkræves 10 promille af forskellen mellem bygningsværdi fratrukket grundværdien.

Der kan ske helt eller delvis fritagelse af dækningsafgiften. Det afgørende er benyttelsen af ejendommen. Såfremt en ejendom benyttes til mere end halvdelen af ikke dækningsafgiftspligtige formål, anses hele ejendommen som fritaget for dækningsafgift.

Det er den enkelte kommune som afgør om en ejendom er dækningsafgiftspligtig eller ej.

Dækningsafgiften er ikke omfattet af skattestoppet eller skatteloftet. Det er derfor ingen loft over hvor meget dækningsafgiften kan stige.

Grundskyld

Grundskylden opkræves af din kommune på din ejendomsskattebillet.

Grundskyldspromillen udgør mellem 16 – 34 promille.

Grundskylden er underlagt en skatteloftsværdi på baggrund af at regeringen indførte et skattestop i 2003.

Grundskylden beregnes på baggrund af grundværdien i 2001 tillagt en årlig reguleringsprocent. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år og udgør minimum 3 % og maksimalt 7 %.

Se eventuelt nedenstående link for de enkelt reguleringsprocenter som er fastsat tidligere:

http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/grundvaerdiregulering-reguleringsprocenten-for-2017

Grundskylden opkræves både af tomme grunde og bebygget grunde. Der er en række forhold som berettiger til nedslag. Mange af nedslagene reguleres i takt med at grundværdien stiger eller falder.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat betales af privat beboelsesejendomme. Der betales ejendomsværdiskat af den samlede ejendomsværdi (grundværdi + bygningsværdi).

Skattestoppet betyder at der betales ejendomsværdiskat af en af følge ejendomsvurderinger:

  1. Ejendomsvurderingen 1. januar 2001 + 5 procent eller
  2. Ejendomsvurderingen 1. januar 2002 eller
  3. En efterfølgende ejendomsvurdering

Den laveste værdi af ovenstående ejendomsvurdering bliver der beregnet ejendomsværdiskat af.

Genoptagelse

Er der faktuelle fejl i din ejendomsvurdering, har du mulighed for at få genoptaget tidligere vurderinger. Genoptagelsen skal ske inden 1. maj i det fjerde år efter vurderingstidspunktet.


Wer in der schule kein latinum gemacht hat, kann das während des grundstudiums ghostwriter nachholen.

Navn/firma

Kontaktperson

Adresse

Postnummer & by

E-mail

Telefon

Adresse på ejendom du ønsker gennemgang af

Bemærkninger

Vedhæft